náhled

Spolek

Po 7 letech činnosti jsme dne 9. 2. 2016 oficiálně založili neziskový veřejně prospěšný spolek, Beach cup, z. s.

Zde si můžete prostudovat kompletní Stanovy spolku.

Podívejte se, jak náš Spolek funguje a co obnáší dobrovolné členství (výňatek ze Stanov): 

Účel a činnost spolku 

... Účelem spolku je rozvoj tělesných a sportovních schopností a dovedností především mladých lidí z řad členů spolku i širší veřejnosti, a to především skrze pěstování a rozvíjení beachvolejbalu a dalších sportů a pohybových aktivit; spolek při svém působení usiluje též o všestranný rozvoj osobnosti mladých po stránce tělesné, kulturní, sociální a morální.

... Hlavní činnost spolku je nedílně provázaným komplexem aktivit směřujících k naplnění účelu spolku a zahrnuje zejména pořádání turnajů a sportovních soutěží, pravidelných i příležitostných vícedenních a všestranně rozvíjejících sportovních soustředění, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

... Spolek spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi podobného zaměření a také se školami, především Gymnáziem, Praha 4, Budějovická 680, na jehož půdě sportovní tradice započala a před vznikem spolku byla podporována. Spolek se též může stát členem svazů, asociací a podobných organizací, které sdružují, zastřešují či reprezentují organizace s podobným zaměřením. Spolek může vstupovat do partnerství, vytvořit společnost (§ 2716 obč. zák.) či jinak spolupracovat s územně samosprávnými celky (obcemi, kraji), případně jinými právnickými osobami.

Členové spolku

... Členem spolku se může stát každý člověk, jenž o to požádá a je přijat spolkem za člena.

... Právo členů je zejména:

 • účastnit se činnosti a aktivit spolku,
 • být přiměřeně informován o činnosti spolku a možnostech účasti na aktivitách v jejím rámci,
 • obracet se na orgány spolku s připomínkami a náměty k činnosti spolku.  
 • využívat výhod plynoucích ze členství ve spolku, včetně finančního zvýhodnění účastnických poplatků při aktivitách spolku, jichž se účastní i nečlenové spolku (sleva 50 Kč na turnajích Beach cup a Beach open, pro příští rok sleva na Itálii apod.).

... Povinností členů je:

 • podílet se vlastní činností na naplňování účelu spolku,  
 • jednat čestně a slušně vůči spolku a jeho členům, zachovávat při aktivitách spolku zásady opatrnosti a bezpečnosti, sportovní pravidla včetně pokynů rozhodčích a trenérů a zásady fair-play,
 • informovat spolek o osobních skutečnostech významných pro účast na činnosti spolku, zejména o osobních údajích a o zdravotním stavu,
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši (100 Kč ročně),
 • zachovávat Stanovy spolku a rozhodnutí orgánů spolku přijatá v souladu se Stanovami a
 • přijímat a zachovávat povinnosti, jež zákon spojuje s výchovou nezletilých (jako člen nezletilý při činnosti spolku respektovat dohled a výchovná opatření osob tím pověřených; jako člen zletilý jednat zodpovědně ve vztahu k nezletilým účastníkům aktivit spolku, dávat jim dobrý příklad a podílet se na zajišťování dohledu nad nimi při činnosti spolku).

Orgány spolku

... Orgány spolku jsou Rada, Organizační komise, Jednatel a Kontrolní komise.

Rada 

... Rada je nejvyšším orgánem a výkonným orgánem spolku.

... Rada řídí činnost spolku a rozhoduje o kterékoliv záležitosti spolku, je-li to třeba podle zákona nebo Stanov, uzná-li to Rada za vhodné nebo předloží-li Radě záležitost k rozhodnutí Jednatel. Rada zejména:

 • volí ze svých členů Jednatele na dobu neurčitou a Jednatele z této funkce odvolává,
 • řídí a kontroluje výkon působnosti Jednatele,
 • rozhoduje o přijetí a o vyloučení člena ze spolku,
 • ustanovuje (kooptuje) členy do svých řad, 
 • schvaluje plán činnosti a hospodaření spolku pro příští období, schvaluje zprávy o činnosti a o hospodaření spolku za uplynulé období,
 • schvaluje změny Stanov spolku,
 • rozhoduje o zrušení spolku,
 • projednává stanoviska a doporučení Organizační komise a při svém rozhodování k nim přihlíží.

... Rada předkládá záměry závažných rozhodnutí, zejména týkají-li se organizace sportovních aktivit, jakož i bezpečnostních, organizačních a materiálně-technických záležitostí při sportovních aktivitách, k posouzení a projednání Organizační komisi, ledaže záležitost nesnese odkladu.

Organizační komise

...  Organizační komise je orgánem spolku, který projednává aktivity při činnosti spolku a přijímá stanoviska a doporučení zejména k organizačním, jakož i metodickým, sportovním, bezpečnostním a materiálně-technickým záležitostem; přitom zejména zohledňuje kvalitu a dobrou praxi při sportovních aktivitách v rámci činnosti spolku.

... Organizační komise ustanoví za své členy přednostně osoby s kvalifikací trenéra volejbalu nebo beachvolejbalu s licencí Českého volejbalového svazu, zdravotníky, osoby podílející se na organizaci, přípravě, zabezpečení a vedení akcí spolku, případně jiné osoby zkušené v oblasti metodiky sportu či tělesné výchovy a pedagogiky se zaměřením na práci s dětmi a mládeží.

Jednatel 

... Jednatel je volen Radou, která jej může též kdykoliv odvolat. Jednatel se z výkonu své funkce zodpovídá Radě a je v mezích zákona a Stanov vázán jejími rozhodnutími.

... Jednatel je statutárním orgánem a zastupuje spolek ve všech záležitostech navenek a jedná jménem spolku vůči třetím osobám a orgánům veřejné moci.

... Jednatel řídí činnost spolku a je oprávněn rozhodnout ve všech vnitřních záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu spolku, a to v mezích Stanov a rozhodnutí Rady.

Kontrolní komise 

... Kontrolní komise je kontrolní komisí ve smyslu zákona. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a kontroluje, zda činnost spolku je v souladu se zákonem, Stanovami a vnitřním řádem spolku.

Hospodaření spolku

... Spolek hospodaří samostatně.

... Zdrojem příjmů jsou zejména:

 • členské příspěvky (100 Kč na osobu ročně)
 • účastnické poplatky za akce
 • dary a příspěvky fyzických i právnických osob českých i zahraničních,
 • dotace z veřejných rozpočtů a dotace a příspěvky jiných osob a institucí.

... Spolek eviduje stav a změny svého jmění způsobem stanoveným zákonem.

... Spolek je veřejně prospěšným spolkem, při svém působení se spolek řídí těmito zásadami:

 • předmětem hlavní činnosti spolku je činnost veřejně prospěšná;
 • na rozhodování spolku mohou mít podstatný vliv výhradně bezúhonné osoby;
 • spolek nabývá majetek výhradně z poctivých zdrojů a své jmění využívá hospodárně ke svému účelu jako účelu veřejně prospěšnému;
 • spolek nerozděluje zisk po zdanění členům spolku, členům orgánů spolku, svým zaměstnancům, osobám jim blízkým ani jiným osobám.
Osoby a obsazení funkcí

Jednatel - Filip Foglar
Rada - Hanka Ledvinková, Jakub Foglar, Filip Foglar
Vedoucí Organizační komise - Vítek Voltr
Organizační komise - trenéři a organizátoři
Kontrolní komise - funkci nyní vykonává Rada

 

kontakty na organizátory:
Hanka Ledvinková: 777 818 510, hanina.led@seznam.cz
Filip Foglar, 774 900 809, filip.foglar@gmail.com

 

Powered by nPress ~ administrace